Algemene voorwaarden

De kracht van roos

Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten tussen De kracht van roos en haar wederpartijen.

De kracht van roos is gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 85498807 . De onderneming wordt in deze
voorwaarden aangeduid als De kracht van roos.

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen De kracht van roos en
haar wederpartijen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens De kracht van roos binden hen uitsluitend, indien deze schriftelijk door hen zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid nadrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden – van welke aard dan ook – van de wederpartij uit.

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van De kracht van roos zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. De kracht van roos kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een samengestelde prijsopgave verplicht De kracht van roos niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, onkosten en reis- en verblijfskosten, tenzij anders is overeengekomen. Overeengekomen stelposten zullen op basis van nacalculatie worden afgerekend.

Artikel 3 – Contractduur, uitvoering en wijziging overeenkomst
De overeenkomst tussen De kracht van roos en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De kracht van roos aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomsten
Overeenkomsten tussen De kracht van roos en wederpartij ontstaan door ondertekening van het daartoe bestemde offerteformulier. Aanmelden als deelnemer aan een retraite avond geschiedt via het contactformulier of via de mail op www.dekrachtvanroos.nl. Met de aanmelden geeft de opdrachtgever of deelnemer aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden
en de privacyverklaring.

Artikel 5 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5A. Annulering of opschorting van opdrachten: training/workshops langer dan 1 dagdeel
Bij annulering of opschorting door de opdrachtgever van een overeengekomen opdracht zijn tot 1 maand voor aanvang van de uitvoering van de opdracht geen kosten verbonden. Vanaf 1 maand tot 14 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan
De kracht van roos verschuldigd. Bij annulering of opschorting vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs aan De kracht van roos verschuldigd. Bij annulering of opschorting vanaf 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs aan De kracht van roos verschuldigd. De kracht
van roos kan de uitvoering van een opdracht opschorten (bijv. wegens ziekte). In dat geval heeft de opdrachtgever de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst dan wel uitvoering hiervan op een latere, in onderling overleg te bepalen, datum.

5B. Annulering of opschorting van opdrachten: sessies/workshops met de duur tot 1 dagdeel
Bij annulering of opschorting door de opdrachtgever van een overeengekomen opdracht zijn tot 14
dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht geen kosten verbonden. Vanaf 14 dagen tot 7
dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan De
kracht van roos verschuldigd. Bij annulering of opschorting vanaf 7 dagen tot 2 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs aan De kracht van roos verschuldigd. Bij annulering of opschorting vanaf 2 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs aan De kracht van roos verschuldigd. De kracht van roos kan de uitvoering van een opdracht opschorten (bijv. wegens ziekte). In dat geval heeft de opdrachtgever de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst dan wel uitvoering hiervan op een latere, in onderling overleg te bepalen, datum.

5C. Annulering of opschorting van 1 op 1 consulten
Bij annulering of opschorting van een overeengekomen coachingsopdracht, door de opdrachtgever, zijn tot 2 werkdagen voor aanvang van de uitvoering van deze opdracht geen kosten verbonden. Vanaf twee tot één werkdag voor aanvang van de coachingsopdracht, is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan De kracht van roos verschuldigd. Bij annulering of opschorting na één werkdag voor aanvang van de coaching is de opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Annulering of opschorting van de coachingsopdracht op korte termijn kan telefonisch via het telefoonnummer van De kracht van roos. De kracht van roos kan de uitvoering van een opdracht opschorten (bijvoorbeeld wegens ziekte). In dat geval heeft de opdrachtgever de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst dan wel uitvoering hiervan op een latere, in onderling
overleg te bepalen, datum.

5D. Annulering of opschorting sessies/workshops/retraite door De kracht van roos georganiseerd 
Annulering door deelnemer dient per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan De kracht van roos via info@dekrachtvanroos.nl. Wordt de aanmelding binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit geannuleerd, dan wordt het deelnamegeld geretourneerd minus € 5,- administratiekosten. Bij
annulering binnen 1 week voorafgaand aan de activiteit wordt er geen restitutie van het
deelnamegeld gegeven en blijft het volledige bedrag verschuldigd. Bij annulering van een coachingsessie door een deelnemer verband met ziekte of calamiteit wordt in
overleg met De kracht van roos gezocht naar een passende oplossing. In overleg met De kracht van roos kan een andere deelnemer de plaats binnen de activiteit innemen. Dit dient dan voor aanvang van de activiteit geregeld te zijn. De kracht van roos kan besluiten een activiteit te annuleren (bijvoorbeeld wegens ziekte). Deze annulering dient dat minstens 7 dagen voor aanvang van de activiteit -tenzij er sprake is van overmacht- te melden aan de deelnemer. Indien mogelijk worden er
dan alternatieve activiteitendata aangeboden. Bij annulering door De kracht van roos ontvangt de deelnemers binnen 5 werkdagen restitutie van de door hem/haar gedane betaling.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden binnen de betalingstermijn van 14 dagen, tenzij dit anders door De kracht van roos is aangegeven. Indien betaling, na ingebrekestelling, uitblijft dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente ex. artikel 6:119a B.W. verschuldigd zijn. De  buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de overeengekomen som met een minimum van € 150,-.

Artikel 7 – Geheimhouding
Beide partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van de overeenkomst ontvangen. Op alle adviezen, werken, stukken, concepten, audiovisuele producten en diensten van De kracht van roos behouden zij zich het intellectueel eigendom voor. De opdrachtgever mag de dragers waarop dit eigendom betrekking heeft slechts gebruiken voor het doel en de gelegenheid waarvoor deze door De kracht van roos zijn verstrekt. Slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van De kracht van roos mogen de dragers door de opdrachtgever gekopieerd, openbaar gemaakt of verspreid worden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Als gecertificeerd Ademcoach & energetisch coach zorgt De kracht van roos ervoor dat de activiteiten veilig en correct worden uitgevoerd. We kunnen echter niet de specifieke gezondheidsrisico’s voor
individuele deelnemers beoordelen. We wijzen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid en adviseren om hun persoonlijke arts te raadplegen als de medische vragenlijst mogelijke problemen
oproept. Het is uiteindelijk aan de deelnemer om te bepalen of ze geschikt zijn om deel te nemen. Zowel deelnemen aan een individuele behandeling als aan een workshop, training, evenement of
retraite is geheel op eigen risico. De kracht van roos is ten alle tijden niet aansprakelijk voor enige schade en / of letsel als gevolg van deelname.
Situaties waarin het doen van ademwerk wordt afgeraden zijn zwangerschap, medische behandelingen (net geopereerd, je hebt bijvoorbeeld glaucoom, hartklachten of hersenbloeding (gehad)), gebruik van antipsychotica . De kracht van roos is ten alle tijden niet aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de deelnemer op de trainingslocatie(s). De kracht van roos is ten alle tijden niet aansprakelijk voor schade en/of verlies die de deelnemer toebrengt aan de inventaris van de trainingslocatie(s) of aan de trainingslocatie(s).

Artikel 8 – Intellectuele eigendom
De kracht van roos en wederpartijen betrachten geheimhouding ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst ontvangen.

Artikel 9 – Privacy
De kracht van roos neemt privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt persoonlijke informatie op een veilige manier. In de privacyverklaring staat beschreven hoe De kracht van roos omgaat met uw gegevens. Deze Privacy Verklaring is te lezen op: www.dekrachtvanroos.nl 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
Het Nederlands recht is van toepassing op alle met De kracht van roos gesloten overeenkomsten. Dit
geldt ook voor verbintenissen die (deels) in het buitenland plaatsvinden, of wanneer gebruiker in het buitenland woonachtig is. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij – nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten – zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.